สิงคโปร์มีสัญลักษณ์ประจำชาติคือ สิงโต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อประเทศ
สัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความดีเลิศ
สิงโตจะเป็นสีแดงทั้งหมดซึ่งตัดกับพื้นหลังสีขาว2 สีนี้เป็นสีของธรรมชาติ
แผงคอเป็นสิงโตมี 5 แฉก ที่ความหมายเช่นเดียวกับกลุ่มดาวทั้ง 5
ลักษณะท่าทางที่มุ่งมั่นของสิงโตแสดงถึงจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศ
ที่พร้อมจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ
Free!
เชิญเข้ามารับคำปรึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลองแวะเข้ามาคุยกันสิคะ
[แผนที่ตั้ง].หรือเพียง
กรอกแบบฟอร์มนี้.พร้อม
ระบุคอร์สที่คุณสนใจ
ทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

สิงคโปร์ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณ 137 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 641.1 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆมากมาย โดยมี
เกาะใหญ่ คือเกาะสิงคโปร์ มีพื้นที่ 586.5 ตารางกิโลเมตร และความยาว
ชายฝั่งทะเลประมาณ 150.5 ตารางกิโลเมตร นอกจากเกาะสิงคโปร์แล้ว
ยังมีเกาะเล็กๆ อีกประมาณ 60 เกาะ โดยมีเกาะ Palau Tekong, Pulau
Ubin Sentosa, Pulau Bukum, Pulau Merlimau และ Pulau Ayer Chawan
เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
Monday-Friday:
เวลา 09:30-18:00น.
Saturday:
เวลา 10:00-15:30น.
เพื่อความสะดวกของน้องๆ
โทรนัดล่วงหน้านะคะ

สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากอิทธิพลทางทะเลและที่ตั้งของประเทศ
ที่ใกล้เส้นศูนย์สูตร อุณหภูมิเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 84.4 เปอร์เซ็นต์
อุณหภูมิในเดือน มกราคม – มีนาคม ประมาณ 23-31 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในเดือน เมษายน – มิถุนายน ประมาณ 24-31 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในเดือน กรกฏาคม – กันยายน ประมาณ 24-31 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ประมาณ 23-30 องศาเซลเซียส
เดือนที่ฝนตกมากที่สุดคือ เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
โดยฝนจะตกแบบกะทันหัน แม้ในวันที่แดดออกก็ตาม
ส่วนเดือนที่ฝนตกน้อยที่สุดและอากาศร้อนที่สุดคือ เดือนกรกฏาคมและสิงหาคม
เดือนที่อากาศดีและเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนคือ เดือนกุมภาพันธ์

เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ประเทศสิงค์โปร์มีประชากร 3,103,500 คน ประกอบด้วย
ชาวจีน 77.2% มาเลย์ 14.1% อินเดีย 7.4% และชาติอื่น 1.3%
(ข้อมูลประชากรสำรวจเดือนมิถุนายน พ.ศ.2540)

เนื่องจากประชากรของสิงคโปร์มาจากหลายเชื้อชาติ ดังนั้นจึงมีภาษาใช้ในประเทศมากมาย
มีภาษาประจำชาติ คือ ภาษามาเลย์ ส่วนภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ มาเลย์ จีนกลาง(แมนดาริน)
ทมิฬ และอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษนิยมใช้ในการเมืองการปกครอง และการติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างชนแต่ละเชื้อชาติ แต่ปัจจุบันภาษาจีนกลางเริ่มมีการใช้มากขึ้นในหมู่ชาวจีน
นอกจากนี้ ยังมีภาษาจีนถิ่นต่างๆ ได้แก่ ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฯลฯ อีกด้วย

หน่วยเงินตราของสิงคโปร์คือ ดอลลาร์ (Singapore Dollar) โดยมีธนบัตร
มูลค่า 500,100, 50, 20, 10, 5, 2 และ 1 ดอลลาร์ เงินเหรียญมีตั้งแต่
่1 ดอลลาร์, 50 เซนต์, 20 เซนต์, ไปจนถึง 1 เซนต์ อัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์กับเงินบาท ณ วันที่ 08/01/04 มีค่าเท่ากับ
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อ 23 บาทโดยประมาณ ควรตรวจสอบอีกครั้ง

PASSPORT

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปสิงคโปร์จะต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
นับจากวันที่ต้องการเดินทาง หากยังไม่มีหนังสือเดินทางต้องไปทำให้เรียบร้อยก่อน
โดยมีหลักฐานดังนี้ (นำต้นฉบับมาพร้อมกับสำเนาอย่างละ 1 ชุด)
ชาย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้มีอายุระหว่าง 17-45 ปี)
หญิง
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
1. สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และบิดามารดา
3. หลักฐานทางการทหาร (ชายที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป)
4. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
5. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
*** ผู้เยาว์จะต้องให้บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมมาลงนามให้ความยินยอมด้วย
เอกสารเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี)
- ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
- ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
- ทะเบียนการรับรองบุตร
- ทะเบียนหย่า
- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา
และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง คนละ 1,090 บาท
(ค่าหนังสือ 1,000 บาท ค่าถ่ายรูป 75 บาท ค่าอากร 5 บาท ค่าเขียนคำร้อง 10 บาท)

การขอหนังสือเดินทางนั้น ต้องยื่นหนังสือคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่กองหนังสือเดินทาง
กระทรวงต่างประเทศ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. หากเอกสารที่นำมาถูกต้องและสมบูรณ์
กองหนังสือเดินทางจะรับเรื่องไว้และจ่ายเล่มให้แก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 5 วันทำการ เช่น
ยื่นขอวันอังคารก็สามารถรับเล่มได้ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป
หากไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองได้ สามารถขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยเสียค่าบริการ 40 บาท ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกยื่นคำร้อง
ด้วยตนเองที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ศาลากลางจังหวัดที่ตนมีสำมะโนครัวอยู่

ปัจจุบันกองหนังสือเดินทางมีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ
1. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2981-7171-80 ต่อ 2001-3 (ติดกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย)
2. อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทร.0-2884-8829-30
3. ศูนย์การค้าอิมพีเรียล บางนา ชั้น 5 โทร0-2744-0893-4

VISA

คนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยว
สามารถอยู่ได้ 14 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หากต้องการจะอยู่มากกว่านั้น
โปรดติดต่อสถานทูตสิงคโปร์ในประเทศไทย เลขที่ 129 ถ.สาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2286-2111, 0-2286-1434

สถานทูตไทยในสิงคโปร์
ตั้งอยู่เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ 238870
เบอร์โทรศัพท์ (65) 737 2644, 737 2158, 737 2175-6
โทรสาร (65) 732 0778 E-mail address: thaisgp@singnet.com.sg

สถานทูตไทยตั้งอยู่ใกล้ตึกอินเตอร์เนชั่นเนล และตึกพาเลส์เรอเนสซองส์
เลยสี่แยกถนนสก๊อตส์ตัดถนนออร์ชาร์ด เปิดทำการเวลา 9.00 – 17.00 น.
ปิดทำการในวันเสาร์ หากต้องการติดต่อธุระต่างๆ
ควรโทรตรวจสอบเวลาทำงานให่แน่นอนก่อน